Aktuality

OZNAM O VÝCVIKU - s plánovaným začiatkom v roku 2025

Nový beh výcviku v psychodynamickej psychoterapii je plánovaný na rok 2025. Pre zdravotníckych pracovníkov je akreditovaný MZ SR pre certifikovanú psychoterapeutickú činnosť (CPČ). Výcvik sa koná pod garanciou Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) a jeho program spĺňa kritériá pre dlhodobý špecializovaný výcvik podľa požiadaviek Európskej asociácie pre psychoterapiu a pre priznanie Európskeho certifikátu pre psychoterapiu (ECP).

Prvý modul – experienciálny, sebaskúsenostný výcvik – prebieha formou zážitku na sebe a umožňuje účastníkom analyzovanie vlastnej vnútornej dynamiky, kompenzačných mechanizmov, reflexiu vlastného správania a adaptácie v interpersonálnom kontexte života a v terapeutickej praxi a pomáha spoznávať variácie týchto procesov u ostatných.

Tento modul ponúka spolu 520 výcvikových hodín, 1hodina výcviku kopíruje školskú hodinu, t.j. trvá 45 minút. Školský rok má 140 hodín, ktoré sú rozdelené na 1 týždňové komunitné sústredenie v septembri (60 hodín), plus približne v dvojmesačných intervaloch počas roka sa konajú víkendové sústredenia, z toho dva skupinové víkendy (54 hodín) a jeden komunitný víkend (26 hodín).

Prihlášky do 1.modulu (experienciálneho, sebaskúsenostného) 4-ročného výcviku si možno vyžiadať na mailovej adrese @email . Záujemcovia budú zaradení do evidencie a začiatkom roku/resp. vo včas oznámenom termíne v r. 2025 budú pozvaní na osobný pohovor.

Bližšie informácie: @email +421 910 517 853

 

Oznam - Cenník poplatkov

Rada SIPP schválila dňa cenník poplatkov za výcvikové hodiny

1. modul (experienciálny): 9,00 €/ 1 výcviková hodina (0,45 hod.) s účinnosťou od 1.9.2023 

2. modul (teoreticko-supervízny): 8,00 €/ 1 výcviková hodina (0,45 hod.) s účinnosťou od 1.1.2023

Náklady na ubytovanie, stravu a cestovné si počas výcvikov hradí účastník samostatne.